• retro-girl
 • mymedistore
 • goldenagah
 • herboxrt
 • bertgfgq
 • shawyoab
 • Najada
 • lokrund2015
 • coloraj
 • littlemonstermolly
 • illustrious
 • weightless
 • Wilalena
 • womanking
 • noticeable
 • get-fit
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2413 eb20 420
Reposted fromblutelf blutelf viacoeurina coeurina
3741 38fa 420
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaszarakoszula szarakoszula
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromzelbekon zelbekon viaedhell edhell
2651 a565 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
znowu mi się śniło że świat się rozpada a ja nie wiem co zrobić czy go trzymać czy puścić
— julia marcell
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viahormeza hormeza
– Tęsknisz za nim?
– Chwilami.
– Kiedy najbardziej?
– Kiedy jestem radosna i chciałabym się podzielić z nim tym szczęściem. Kiedy jestem smutna i chciałabym się do niego przytulić. Kiedy jestem zła i chciałabym mu opowiedzieć dlaczego. Kiedy zasypiam i łapię w dłonie piękne sny. Kiedy się budzę i patrzę w niebo. Kiedy…
– Czyli tęsknisz za nim wszystkimi chwilami?
– Tak. Tęsknię za nim wszystkimi chwilami.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viagdziejestola gdziejestola
3509 aaa9 420
Reposted fromincomperta incomperta viahormeza hormeza
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viahormeza hormeza
1906 b803 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viahormeza hormeza
1148 b553 420
Reposted fromtichga tichga viazorax zorax
1911 3c23 420
Reposted fromfungi fungi viazorax zorax
8570 6057 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viazorax zorax
2428 8feb 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
1487 2a48 420
Reposted fromMtsen Mtsen viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromv2px v2px viamangoe mangoe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl